CsK:Kéreg és nedv

Innen: Elder Scrolls Lapok

Kéreg és nedv
A Gyökérrendszer valamint a göcsörtök kultúrája és ökológiája
Tanulmány a Reszkető-szigeteket behálózó hatalmas Gyökérrendszer-barlangok és a bennük lakozó göcsörtök jellegzetességeiről. A biológiai értekezésnek induló mű tudományos magyarázatot ad Mánia és Depresszia földjének kettősségére is, és végül a göcsörtök ellen fegyverbe szólító agitációval zárul. A meglehetősen eretnek nézeteket valló szerzőt - talán nem meglepő módon - holtan találták az egyik barlang mellett.

Nyilatkozat

A szerkesztők felhívják a figyelmet, hogy az alant közöltek kizárólagosan a szerző nézetei, melyek a szerző halála után névtelenül kerültek kinyomtatásra.

Előszó

E kötet megjelenése előtt a Gyökérrendszer barlangjairól és a göcsörtökről a pletykákon, hiedelmeken és nyilvánvaló téveszméken kívül igen kevés adat állt rendelkezésre. Miután felülvizsgálta e hiedelmeket, alapos kutatást végzett, valamint - annak érdekében, hogy a göcsörtöket természetes élőhelyükön figyelhesse meg - több expedíciót vezetett a Gyökérrendszer mélyére, a szerző az alábbiakban tisztázza a göcsörtök kultúráját és ökológiáját, a Gyökérrendszer természetét és a köztük fennálló szimbiotikus kapcsolatrendszert.

A Gyökérrendszer

Általánosan elterjedt nézet, hogy a Gyökérrendszer-barlangok néven ismert, belsejükben gyökérzetet és lombozatot növesztő természetes barlangok és sziklaformációk sorozata valójában egy hatalmas élő szervezet részei. Nemcsak arról van szó, hogy e barlangok gyökér jellegű élő szerves képződmények, hanem minden egyes úgynevezett "gyökérbarlang" egy nagyobb egész kis részét képviseli. Minden fa gyökérzete (valójában a Szigetek növényi életformáinak nagy része) közvetlen kapcsolatban áll a nagy Gyökérrendszerrel.

A különböző girbegurba, kacskaringós barlangjáratok lassanként jöttek létre az elmúlt évezred során. Valójában a gyökerek mozgása és növekedése alig észlelhető, bár történetileg kétségkívül megörökíthető. A leggyorsabban növő járatok havonta több lábnyit növekednek, míg a leglassabban növők pár évtizedenként néhány hüvelyknyit.

Borostyán

A borostyán a megszilárdult növényi nedvből képződő színes gyanta. Éppen úgy, ahogy a seb is vérzik és hegesedik sérülés esetén védekezésül, a Gyökérrendszer barlangok növényi nedvet "véreznek", amely megszilárdul és borostyán lerakódássá keményedik. Figyelembe kell venni, hogy a gyökerek fala nagyon rugalmas, a falára mért kardcsapás nem elég annak átlyukasztásához. A nagy repedések, melyek borostyán megjelenését okozzák, a hatalmas gyökerek által a szikla- és földrétegek tonnáinak áttörése során keltett óriási nyomás és súrlódási erők eredményei.

A göcsört

A jelenlegi legjobb elmélet szerint a göcsörtök a Gyökérrendszer gondnokai és tisztogatói. Úgy tűnik, ezek a lények végzik a járatok általános rendben tartását és tisztítását, melynek során eltávolítják a felesleges borostyánt. Ez a viselkedés közvetlenül is megfigyelésre került, bár a megfigyelés ideje meglehetősen korlátozottnak bizonyult tekintettel a göcsörtök agresszív természetére. Mindazonáltal a lények tetemeinél talált borostyán megjelenési gyakorisága is alátámasztja ezt a nézetet.

Némely feltevések szerint, melyeket azonban mind a mai napig meglehetősen kevés bizonyíték támaszt alá, a göcsört növekedése során végül túl naggyá válik a járatokban való manőverezéshez, és végül beolvad annak falába, maga is a Gyökérrendszer részévé válva. Ami a nemrégiben megjelent óriási göcsört említéseket illeti, meg kell jegyeznünk, hogy semmilyen megbízható forrás nem létezik, mely ezt alátámasztaná. De még ha igazak lennének is e beszámolók, az észlelések ritkasága azt sugallja, hogy csak nagyon kevés göcsört éri el valaha is azt a méretet, amely előfeltétele e gyökérállapotnak.

Kevés ismerettel rendelkezünk a göcsörtök természetes életciklusáról és társas viselkedéséről, mivel a Gyökérrendszerbe tett megfigyelő expedíciók a legjobb esetben is nehézkesnek mondhatók. Annyit biztonsággal kijelenthetünk, hogy nagyon territoriális lények. A göcsörtök olyannyira védelmezik járataikat, hogy agresszióval válaszolnak bárki felbukkanására, ami közel lehetetlenné teszi társas viszonyaik tanulmányozását. Ugyanezen viselkedésüknek köszönhetően viszont számos szabadon tanulmányozható tetem került a birtokunkba.

Az elpusztult göcsörtök tetemének elemzése során tisztán látható, hogy testüket tisztán növényi szövetek építik fel. Testüket kéreg és levelek borítják, idővel pedig úgy bomlanak le, mint bármely más növényi maradvány. Egyszerűen ostobaságnak bizonyult viszont minden olyan próbálkozás, amely a göcsört vagy annak egy részének "elültetésére" irányult. Mind ezidáig sejtelmünk sincs, hogy a göcsörtök hogyan szaporodnak.

Tanulmányozásuk során semmi olyasmit nem találtunk, ami a más érző lényeknél megtalálható agyhoz hasonlítana. Ez hitelt ad a szimbionta gondnok elméletnek valamiféle kaptár-mentalitást sugallva, bár nincs hitelt érdemlő bizonyíték semmiféle "göcsörtkirálynő" létezésére, aki a dolgozókat irányítaná. A másik lehetséges magyarázat, hogy a mágia az, ami e lényeket irányítja, bár a szerző ez esetben bonyolult kérdéseket lát felmerülni, ami nehézkessé teszi egy racionális elmélet felállítását.

Következtetés

Az egész komplex Gyökér egy élő szervezet, mely hónapról-hónapra apránként növekszik, behálózva a földalatti világot. Gyakorlatilag a Szigetek minden növényi szervezete kapcsolatban áll ezzel a Gyökérrendszerrel. A rendszer falát ért komoly sérülések a természetes védekező mechanizmus részeként borostyánkiválás lerakódását eredményezik. A Gyökérrendszer szimbiotikus kapcsolatban áll a göcsörtökkel, akik védelmezőiként és gondozóiként működnek, és akik valószínűleg mind fejlődéstörténetileg mind fiziológiailag kapcsolatban állnak magával a Gyökérrendszerrel. Röviden szólva van egy élő rendszerünk, saját külön fenntartó-védelmező személyzettel, mely többnyire észrevétlenül növekszik és fejlődik itt a talpunk alatt.

A szerkesztők itt szeretnék beismerni, hogy a szerzőt holtan találták az egyik "gyökérbarlang" bejárata mellett. Újból szeretnénk emlékeztetni az olvasót, hogy az itt leírt vélemény a szerző sajátja. Bár nem vonjuk kétségbe a szerző kutatása során alkalmazott tudományos módszereket, és nem tagadjuk, hogy a mágia elég magyarázatot ad Sheogorath nagyurunk sok csodás áldására. Ennek ellenére komolyan fontolóra vettük eme egyértelműen hitszegő második rész elhagyását. Végül az irodalmi hűség és az író nagylelkű özvegyének kedvéért mégis közöljük az alábbiakban.

Utószó

Most pedig tovább megyek a tudományos okfejtésben, mely már az eretnekséggel határos elmélethez vezet (amely merem állítani, hogy egyszer még a vesztemet okozza), de melyet jó vagy rossz érdekből mindenképpen ki kell fejtenem.

A közkeletű vélekedés szerint Sheogorath nagyurunk kétféle temperamentummal áldotta meg földünket, a Mániával és a Tébollyal. Azonban hosszas kutatás és elmélkedés után nekem az a véleményem, hogy maga a birodalom lényegi valója, ami ránk rója e két végletes szélsőség szféráját!

Kigondoltam egy elmés kísérletet, amelyen keresztül szeretném bizonyítani ezt az elméletet. Ha letépjük egy közönséges növény virágát, az alját levágjuk és festéket tartalmazó vízbe helyezzük, azt fogjuk tapasztalni, hogy a szirmok lassan átveszik a festék színét. Világos, hogy a növény szállítóerei juttatják a színt a levelekbe.

Most pedig, vessünk egy pillantást földünk Depresszív oldalára, melynek színei tompák és sötétek, majd a Mánia földjére, amely világos és színpompás. Nézetem szerint a Gyökérrendszer és a göcsörtök okozzák ezt, melyek elszívják a színeket Depresszia földjéről, Mánia földjére juttatva azokat!

Hogy mi célból, az nem világos, de kísérletem megmutatja, hogyan szállítódik a szín a növény ereiben, és mi lenne nagyobb növényi szállítóér-rendszer, mint a hatalmas Gyökérrendszer barlang-hálózata? Akkor pedig nem magától értetődő, hogy ez a rendszer szállítja Mánia és Depresszia erőit?

És vajon nem esszük-e meg a növényeket és a fák gyümölcseit, melyek kapcsolatban állnak a Gyökérrendszerrel, és az állatokat, akik szintén e növényeket fogyasztották, és nem isszuk-e azt a vizet, mely leveleikről hullik alá? Nem lélegezzük-e be a levegőt, mely magvaikat és spóráikat szállítja? S nem hullatjuk-e mi is ürülékünket a talajra, melybe beépül majd? Nem csatlakozunk-e tehát igen szorosan a talpunk alatt húzódó hatalmas Gyökérrendszerhez? Nem is kétséges, hogy egyek vagyunk vele!

Világos, hogy közülünk a Mánia ragyogó színei között tartózkodókat a Gyökérrendszer táplálja, ez okozza hangulati kilengéseinket, ez tölti el szívünket szenvedéllyel és szenzációéhséggel, és ez adja erőteljes vágyainkat, ellopva mindezeket Depresszia földjén élő társainktól, sötétségben, kétségbeesésben, gyűlöletben, erőszakban és zavartságban hagyva őket!

Nem Sheogorath a forrása "ajándékainknak". Maga a föld az, mely ilyen labilissá tett bennünket!

A göcsörtök a szolgái és éltető elemei ezen élősködő folyamatnak.

Ha sikerülne minden göcsörtöt megölnünk, az egyensúly helyreállna!

Igaz, Mánia kevésbé lenne színpompás, de így Depresszia is kevésbé lenne sötét.

Világunk újra teljessé válna, ahogy mi magunk is!

Szabadulj meg a Sheogorath kollektív fantáziájával kapcsolatos hiedelmeidtől!

Szabadulj meg a különleges "ajándékainkkal" kapcsolatos hiedelmeidtől!

El kell pusztítanunk a göcsörtöket és a Gyökérrendszert!

El kell pusztítanunk azokat, akik valamiféle távoli és fennhéjázó, érzelmeinkkel és jólétünkkel játszadozó uralkodóban való hittel béklyóznak meg bennünket!

Fegyverbe, fivéreim és nővéreim!

Fegyverbe!


Brenda