CsK:Az igazság előmenetele

Innen: Elder Scrolls Lapok
Az igazság előmenetele
Az Elpártolt Papok nevű eretnek rend tanait összefoglaló titkos kiadvány. A rend tagjai megkérdőjelezik a Tribunal isteni mivoltát, a főpapok fennhatóságát, és helytelenítik a Nerevarine üldözését.
Az Elpártolt Papok összeállításában


KIVONAT: az Elpártolt Papok által vitatott templomi tanokról:

1. A Tribunal istensége

A templomi tanok azt állítják, hogy megdicsőülésüket az erényeik, tudásuk, a kiállt próbatételek és a Gonosz elleni küzdelmük által érték el csodálatos módon. A Templom tanai szerint isteni erejüket és halhatatlanságukat végső soron a dunmer ősök (köztük a Jó Daedrák, Veloth próféta és Szent Nerevar) közös ajándékaként kapták. Az Elpártolt Papok felvetik, vajon nem ugyanabból a forrásból - a Vörös-hegyről - származik-e mind Dagoth Ur mind a Tribunal ereje. Az Apographa egyes forrásai arra engednek következtetni, hogy a Tribunal pogány bűveszközök felhasználásával érte el isteni mivoltát, s hogy ezen szentségtelen eszközök nem mások, mint amiket az istenkáromló dwemer varázsló, Kagrenac készített a Numidium megalkotásához.

2. A Tribunal tisztasága

Az Elpártolt Papok szerint a Templom kettős arculattal rendelkezik. Mindig fenntartott egy hivatalos arculatot (melyet az úgynevezett "papi írások", a Heirographa jelenítenek meg], de emellett létezik egy titkos arculata [melyet az Apographa, a "titkos iratok" őriznek). A nyilvánosság felé a Tribunal hősi dicsfényben jelenik meg, miközben a titkos iratok különféle rejtélyeket, valótlanságokat, titkokat és ellentmondó értelmezéseket tárnak fel, melyek a Tribunal sötétebb és kevésbé hősies indítékaira engednek következtetni. Különösképpen a Vörös-hegyi csata egymásnak ellentmondó beszámolói vetnek fel kérdéseket a Tribunal magatartásával és az eseményt követő megdicsőülésük forrásával kapcsolatosan. Meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan is, miszerint a Tribunal eltitkolja a Dagoth Ur által okozott veszedelem valódi nagyságát, félrevezetően azzal áltatva a népet, hogy a Tribunal képes Morrowindet megvédeni Dagoth Ur fenyegetésétől, és eltitkolva a Tribunal varázshatalmának az utóbbi időben történt drasztikus megcsappanását.

3. A Templom beszámolói a Vörös-hegyi csatáról

A hamuföldi hagyományok nem beszélnek a Tribunal vörös-hegyi hőstetteiről, és inkább arra engednek következtetni, hogy a dwemer nép okozta saját megsemmisülését, mint hogy Nerevar pusztította volna el őket. A hamuföldi hagyomány úgy tartja továbbá, hogy Nerevar hátrahagyta Dagoth Urt a Vörös-hegy istentelen titkainak őrzésére, míg ő maga elment, hogy a Nagytanáccsal (vagyis a Tribunal tagjaival) egyeztessen, de halálát lelte a tanácskozás során (a hamuföldiek szerint nem a sérülései miatt, hanem árulás következtében). Mindezek után a Tribunal tagjai Dagoth Ur ellenállásába ütköztek a Vörös-hegynél, majd beűzték őt a hegy mélyébe, amikor nem volt hajlandó meghajolni az akaratuk előtt.

4. A daedrák, szentek és ősök tisztelete

Noha megkérdőjelezik a Tribunal isteni mivoltát, az Elpártolt Papok nem kételkednek a Tribunal szentségében és hősiességében. Az Elpártolt Papok támogatják a hagyományos Őstiszteleti Kultusz sok elemének visszaállítását olyan formában, ahogy azt Szent Veloth hirdette és ahogy azt a hamuföldiek ma is gyakorolják. Hogy ez pontosan mi módon történhetne, arról az Elpártolt Papok nem jutottak még közös álláspontra.

5. Az inkarnáció jóslatának tagadása és a Nerevarine üldözése

Bár az Elpártolt Papok véleménye nem egységes a Nerevarine-próféciák hitelességét illetően, abban azonban egyetértenek, hogy a Nerevarine üldözése politikai okokból történik és erősen helyteleníthető. Az Elpártolt Papok nem zárják ki, hogy a miszticizmus, kinyilatkoztatás vagy próféciák is részei lehetnek a vallási megtapasztalásnak. Ugyanakkor nem állítják, de nem is tagadják, hogy az így szerzett benyomások valóban igazak lennének. Behatóan tanulmányozták a hamuföldi Őstiszteleti Kultusz miszticizmusát, különös tekintettel a hamuföldi látnokokra és javasasszonyokra, valamint az inkarnáció jóslatára vonatkozóan. Az Elpártolt Papok közül sokan jutottak arra a meggyőződésre, hogy a Nerevarine-próféciák valóban hitelesek, és végeztek módszeres kutatásokat a Templom archívumában fellelhető próféciák között.

6.A főkanonok és az ordinátorok fennhatósága

Az Elpártolt Papok nem fogadják el a főkanonok és az ordinátorok fennhatóságát. A Templom vezetőségét megfertőzte a politika és az önérdek hajszolása, és valójában már nem a Templom és a hívek érdekeit képviselik. Az Elpártolt Papok úgy vélik, a főkanonok és az ordinátorok nem a Tribunal szavait közvetítik, csak a saját érdekeiket.

7. Az inkvizíció és az ordinátorok által alkalmazott erőszak és megfélemlítés

Templomi körökben nyílt titok, hogy az ordinátorok az erőszak, megfélemlítés, kínzás és a titkos bebörtönzés eszközeivel próbálják megfékezni az eretnekeket és az elpártoltakat. Az Elpártolt Papok úgy vélik, az ordinátorok vagy saját kényük-kedvük szerint cselekszenek, vagy a korrupt főpapság hatalmát biztosítják.

8. A templomi tanok alaptételei - a szegények felkarolása, a tudatlanok oktatása, a gyengék védelme

Bár az Elpártolt Papok nem kételkednek abban, hogy a közpapok nagy része híven követi a Templom legjobb hagyományait, de úgy vélik, a magasabb beosztásban lévő papok közül sokan többre tartják a hatalmat és kényelmet, mint a szegények, elesettek és tudatlanok szolgálatát.


Brenda